İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Nevşehir Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

11.01.2018 Tarihinde Yapılacak Olan Açık Teklif Usulü İhale 11 Aralık 2017

İLAN

NEVŞEHİR VALİLİĞİ

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN

                   İlimiz Avanos İlçesi Bahçelievler Mahallesi Kalınharman Mevkiinde kain ve 7269 Sayılı Kanun amaçlarında kullanılmak üzere  edinilen ancak çeşitli nedenlerle artarak boş kalan 290,00 m² yüzölçümlü 1287 ada 9 parsel numaralı taşınmazın Maliye Hazinesine kayıtlı 179/290 hissesi (179,00 m²) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına tahsisli olup “7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun”un 31.maddesine göre ve 13.10.1985 gün 18897 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Afetler Sebebiyle Edinilen Bina, Arsa ve Arazilerden  Arta Kalanların Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik”in 6.maddesi (d) bendi gereğince, 2886 sayılı kanunun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ihale ile satılacaktır.

S. NO

İL / İLÇE

MAHALLE KÖY

MEVKİİ

CİNSİ

ADA PARSEL

ALANI (m²)

HİSSE MİKTARI

İMAR DURUMU

TAHMİNİ BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

TARİH SAAT

1

Nevşehir Avanos

Bahçelievler Mah.

Kalınharman

Arsa

1287/9

290,00

179/290

1/1000 Ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam 2 kat, TAKS:0,30 konut alanı

53.700,00 ₺

5.370,00 ₺

11.01.2018

10:00

 

 1. -      Yukarıda tapu ve ihale bilgileri belirtilen taşınmazın Nevşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde belirtilen tarih ve saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ihale ile satışı yapılacaktır.
 2. -      İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
 1. -      İhalenin başlangıç saatine kadar Nevşehir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 Sayılı Kanuna göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu.
 2. -      İkametgah ilmuhaberi ile nüfus cüzdanı örneği (T.C. Kimlik numarasını belirtir.)
 3. -      Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname.
 4. -      Tüzel kişilerden vergi kimlik numarasını belirtir belge.
 5. -      Özel hukuk tüzel kişileri yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan,ihalenin yapıldığı 2018 yılı içersinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri.
 6. -       Kamu tüzel kişileri ise Vergi kimlik numaraları ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyle birlikte İhale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
 1. -      Posta ile yapılacak müracaatlarda istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şartıyla,teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37.madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler.
 2. -      Posta ve kargoda meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 3. -      Ortak girişim olarak ihalelere teklif verilemez.
 4. -      Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
 5. -      İhale bilgilerini https://nevsehir.afad.gov.tr internet sitesinden öğrenebilirler. Tlf: 0384 2130928
 6. -      İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

                                                                                                                                                                         İLAN OLUNUR